Thông báo chương trình công tác tháng 4/2017 của UBND thành phố