Trung tâm Y tế 
New Page 1

TRUNG TÂM Y TẾ

 

1. Tên đơn vị: Trung tâm y tế Bảo Lộc

- Địa chỉ: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Phường I, Tp Bảo Lộc – Lâm Đồng

- Điện thoại: 0263.3710826           - Fax: 0263711.448

- E-mai: trungtamyte_baoloc@yahoo.com.vn;  ttytbaoloc@lamdong.gov.vn                  

2. Vị trí chức năng:

Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và UBND thành phố Bảo Lộc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

3. Nhiệm vụ - quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau.

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch y tế, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, sức khoẻ nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn; Khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, các cơ sở y tế và các trạm y tế trên địa bàn.

c) Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ về lĩnh vực y tế. 

d) Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ y tế

đ) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng.

e) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Giám đốc Sở Y tế phân công.

g) Triển khai tổ chức thực hiện các dịch vụ về y tế dự phòng theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.

i) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

4. Danh  sách và số điện thoại :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Emai

Cơ quan

Di động

01

Phan Sĩ Long

Giám đốc

02633862822

0913141127

Giamdoc_baoloc@yahoo.com.vn

02

Bùi Thị Thương

TP KHNV

02633528218

01689955647

thuongb17@yahoo.com.vn

03

Nguyễn Thị Mai

PPKHNV

02633528218

0984416390

m170268@yahoo.com.vn

04

Lê Thị Ngọc Lan

PPKHNV

02633528218

0975905335

Ngoclan_ytbl@yahoo.com.vn

05

Nguyễn Thị Lan Em

TP KTTV

02633711311

0904902079

ketoanttytbaoloc@yahoo.com.vn

06

Nguyễn Minh Hòa

Đội trưởng Đội YTDP

02633717628

0935520306

duphong_baoloc@yahoo.com.vn

07

Man Thị Mỹ Kiều

Đội phó Đội YTDP

02633717628

0987793108

duphong_baoloc@yahoo.com.vn

08

Thạch Thị Huệ

ĐT Đội CSSKSS

02633710827

0938640037

huethachthi@yahoo.com.vn

09

Lê Thị Vân Trang

TP khám ĐKTT

02633712188

0909825864

lethivantrang@yahoo.com.vn

10

Nguyễn Vỵ

TP TCHC

02633710826

0903874258

tchc_baoloc@yahoo.com.vn

11

Trạm y tế Phường 1

 

02633710186

 

tramytep1_baoloc@yahoo.com.vn

12

Trạm y tế Phường 2

 

02633717435

 

tramphuong2@yahoo.com.vn

13

 

Trạm y tế B’Lao

 

02633732146

 

tramyteblao_baoloc@yahoo.com.vn

14

Trạm y tế ĐamBri

 

02633751039

 

tramdambri_baoloc@yahoo.com.vn;

15

Trạm y tế Lộc Châu

 

02633860145

 

tramlocchau_baoloc@yahoo.com.vn;

16

Trạm y tế Lộc Nga

 

02633869113

 

tramlocnga_baoloc@yahoo.com.vn;

17

Trạm y tế Lộc Phát

 

02633864882

 

tramlocphat_baoloc@yahoo.com.vn;

18

Trạm y tế Lộc Sơn

 

02633860061

 

tramlocson_baoloc@yahoo.com.vn;

19

Trạm y tế Lộc Thanh

 

02633756081

 

tramlocthanh_baoloc@yahoo.com.vn;

20

Trạm y tế Lộc Tiến

 

02633860107

 

tramloctien_baoloc@yahoo.com.vn;

21

Trạm y tế Đại Lào

 

02633761048