Văn phòng đăng ký QSD đất 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Tên đơn vị : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tp Bảo Lộc

- Địa chỉ :          02 Hồng Bàng – Phường I – thành phố Bảo Lộc

- Điện thoại:      0633.712929      Fax:

- E-mail: vpdkqsddbaoloc@lamdong.gov.vn         

4. Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Trần Lê Duẩn

P. Giám đốc phụ trách

0633.712929

0918465700

 

2 Nghiêm Văn Việt PGĐ 0918.259145