Ban quản lý chợ Bảo Lộc 

BAN QUẢN LÝ CHỢ

 

1. Tên đơn vị:  BAN QUẢN LÝ CHỢ BẢO LỘC

- Địa chỉ:  Phường I, thành phố Bảo Lộc

- Điện thoại: 02633.864.182

- Email: bqlcbaoloc@lamdong.gov.vn

2. Ví trí – Chức năng:

- BQL chợ Bảo Lộc có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố Bảo Lộc về công tác quản lý các hoạt động kinh doanh và tổ chức khai thác kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của Nhà nước.

- BQL chợ là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Bảo Lộc, được giao quyền tự chủ tài chính, tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.        

3. Nhiệm vụ-  quyền hạn:

Quản lý, tổ chức, sắp xếp duy trì ổn định tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh tại chợ. Đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy và chữa cháy -  an ninh trật tự, vệ sinh môi trường chợ. Tổ chức thu đúng, đủ các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

4. Danh sách và số điện toại của lãnh đạo:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Văn Thương

Phó ban

02633.864182

0937. 003456