Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thủ tục hành chính
Thủ tục 1 cửa
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Thủ tục hành chính do UBND thành phố thực hiện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 335 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai Thành phố: Kinh tế - Công thương
2 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thành phố: Kinh tế - Công thương
3 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối vói cộng đồng dân cư thôn (của công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
4 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
5 Thẩm định và thông báo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hành năm Thành phố: Tài chính
6 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thành phố: LĐTBXH
7 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm của hộ gia đình, cá nhân. Thành phố : Tài nguyên và Môi trường
8 Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Thành phố: Tài chính
9 Báo cáo kê khai tài sản nhà nước Thành phố: Tài chính
10 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Thành phố: Nội vụ - Hội
11 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Thành phố: LĐTBXH
12 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
13 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
14 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc Thành phố: Giáo dục đào tạo
15 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
16 Cấp bản sao từ sổ gốc Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
18 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
19 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thành phố: LĐTBXH
20 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
21 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
22 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống Thành phố: Y tế
23 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cấp lại khi hết hiệu lực trước 30 ngày Thành phố: Kinh tế - Công thương
24 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
25 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai Thành phố: Kinh tế - Công thương

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính do UBND phường, xã thực hiện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 88 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
2 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch Cấp xã: Tư pháp
4 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã: Công nghiệp
5 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp xã: Tư pháp
6 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã: Công nghiệp
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã: Công nghiệp
8 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thành phố: Thanh tra
9 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã: Khiếu nại - Tố cáo
10 Công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp xã : Tư pháp - PBGDPL
11 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp xã: Văn hóa thông tin
12 Công nhận gia đình văn hóa Cấp xã: Văn hóa thông tin
13 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Cấp xã: Lao động & TBXH
14 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Cấp xã: Lao động & TBXH
15 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã: Dân tộc
16 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp xã: Giáo dục và Đào tạo
17 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp xã: Giáo dục và Đào tạo
18 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
19 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
20 Chứng thực di chúc Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
21 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
22 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
23 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
24 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
25 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp xã: Lao động & TBXH

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này