Tỷ lệ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành phải so với tổng số đảng viên chính thức 

Câu hỏi: Chi bộ tôi có 17 đảng viên chính thức. Tại hội nghị chi bộ đánh giá, xếp lại chất lượng đảng viên  cuối năm, có 1 đồng chí được miễn công tác và sinh hoạt đảng, 2 vắng mặt (có lý do) còn 14 đồng chí có mặt dự hội nghị. Khi biểu quyết phân loại chất lượng đảng viên, chi bộ có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất: Tỷ lệ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành phải so với tổng số đảng viên chính thức của chi bộ (gồm cả 2 đảng viên vắng mặt).

- Loại ý kiến thứ hai: Tỷ lệ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành chỉ cần so với đảng viên chính thức có mặt ở hội nghị.

Vậy ý kiến nào đúng? (TC)

Trả lời: Về xếp loại chất lượng đảng viên, điểm 4, Hướng dẫn 07-HD/BTCTW, ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu rõ: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những đảng viên thực hiện xuất sắc 4 nội dung đánh giá và phải được 2/3 trở lên số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành… Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ là những đảng viên thực hiện tốt 4 nội dung và phải được trên ½ số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành…

Điểm 16 (16.3)a, Quy định số 45-QĐ/TW về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương cũng quy định: “ Số thành viên của đại hội đảng viên, hội nghị đảng viên là tổng số đảng viên chính thức trong đảng bộ, chi bộ được triệu tập (trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời ở đảng bộ khác và đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội, hội nghị đảng viên…”.

Với những quy định và hướng dẫn trên, nếu đồng chí đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở hội nghị chi bộ thì tỷ lệ khi biểu quyết hoặc bỏ phiếu xếp loại chất lượng đảng viên ở chi bộ đồng chí đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có mặt ở hội nghị thì tỷ lệ đó phải so với 16 đảng viên chính thức; nếu đồng chí đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có mặt ở hội nghị thì tỷ lệ đó phải so với 17 đảng viên chính thức.

Như vậy, loại ý kiến thứ nhất là đúng.