Cán bộ kế toán của Văn phòng huyện ủy, văn phòng tỉnh ủy làm công tác thu, chi, trích nộp đảng phí có được hưởng các mức bồi dưỡng theo tinh thần Công văn số 828-CV/VPTW/nb, ngày 03-10-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng hay không? 

Hỏi: Cán bộ kế toán của Văn phòng huyện ủy, văn phòng tỉnh ủy làm công tác thu, chi, trích nộp đảng phí có được hưởng các mức bồi dưỡng theo tinh thần Công văn số 828-CV/VPTW/nb, ngày 03-10-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng hay không?

Trả lời:

Phần 1.1 (đối tượng chi bồi dưỡng) của Công văn số 828-CV/VPTW/nb, ngày 03-10-2011 về việc điều chỉnh mức chi bồi dưỡng kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp quy định: “mỗi chi bộ cơ sở, mỗi đảng bộ được chi 1 suất bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng…”.

Đối chiếu với quy định trên, cán bộ kế toán của văn phòng huyện ủy, văn phòng tỉnh ủy làm công tác thu, chi, trích nộp đảng phí cũng là đối tượng được hưởng các mức bồi dưỡng theo quy định của Công văn số 828-CV/VPTW/nb, ngày 03-10-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng.