Chức năng, nhiệm vụ 

1. Ban Dân vận Thành ủy là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác tôn giáo, dân tộc) của Thành ủy.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân vận của Thành ủy.