Nội dung tuyên truyền tháng 06 năm 2017 

            THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             BAN TUYÊN GIÁO                                                   Bảo Lộc, ngày 29 tháng 5 năm 2017

                           *

                Số: 179- HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 06 năm 2017

 

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong tháng 6 năm 2017 như sau:

1. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 6 năm 2017 như: Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Kỷ niệm Ngày Môi trường Quốc tế (5/6); 69 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2017); 121 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2017), Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2017) và các ngày lễ kỷ niệm khác....

- Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2017) có đề cương kèm theo.

2. Tuyên truyền thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với tuyên truyền kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

3. Tăng cưng tuyên truyền công tác chuẩn bị thi học kỳ II và tổng kết năm học 2016-2017; kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 trên địa bàn thành phố.

4. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quc tế, giữ vng n định chính trị - xã hội trong bi cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

5. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng v xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025; Nghị quyết s 07-NQ/TU, ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy về Phát triển Du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Chương trình hành động số 23 –CTr/ThU, ngày 14/12/2016 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về Phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016-2020.

6. Tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo: Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đên năm 2020”; tuyên truyên những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phản ánh dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ Việt Nam; phê phán, lên án việc làm sai trái, âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc; vạch trn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chp trên bin để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

8. Tiếp tục tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” nhm khng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội; "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” - lịch sử mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967- 2017); Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền các tuyến Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia nhằm tạo được nhận thức sâu sắc và sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, nhất là nhiệm vụ vừa "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh th của Tổ quốc”, vừa "Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

9. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục tuyên truyn các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Tiếp tục đối mới công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”...

10. Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng 2017) và giải thưởng toàn quốc về thông tin đi ngoại năm 2017. Tuyên truyền thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ s xã, phường.

11. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thành phố và của địa phương; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào các dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa.

12. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cách nhận biết thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa các chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân năm 2017 gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

13. Tuyên truyền chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến bất thường của thời tiết; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm chuyển mùa; công tác bảo vệ môi trường; cảnh báo tình trạng đuối nước trong mùa hè...

14. Tiếp tục tuyên truyền chủ đề Năm an toàn giao thông 2017: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

15. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua yêu nước; chủ động phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay; tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến.

16. Tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí, thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền tháng 06 năm 2017, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận                                                                                        TRƯỞNG BAN        

- Thường trực Thành ủy (b/c)

- Các TCCS Đảng                                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

- Các đơn vị trong khối tuyên truyền

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

- Lưu                                                                                                                              

Nguyễn Mạnh Cường