Nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2017 

  THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                             Bảo Lộc, ngày 03 tháng 10 năm 2017

                  *

     Số: 212 - HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2017

Căn cứ hướng dẫn số 80 -HD/BTGTU, ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong tháng 10 năm 2017 như sau:

1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng: 141 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2017); Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10); 56 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (04/10/1961-04/10/2017), 16 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2017); Ngày truyền thống của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy; Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và các ngày lễ kỷ niệm khác.

2. Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Sủa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 70 năm (10/1947-10/2017).

3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với kết quả 01 năm triển khai Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

4. Tiếp tục tuyên truyền Tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấo hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị Quyết số 10 – NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị Quyết số 11 – NQ/TW về “Hoàn thiện chể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị Quyết số 12 – NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

5. Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Thảng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tinh nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng ( Ban Tuyên giáo gửi kèm đề cương).

6. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2017; phản ánh những mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao; những kinh nghiệm hay trong sản xuất, khuyến khích nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.

7. Tiếp tục tuyên truyền Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII- năm 2017: diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 23/12/2017 đến hết ngày 27/12/2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt –kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gắn với Tuần văn hóa Trà và Tơ Lụa Lâm Đồng trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII- năm 2017 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

8. Tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

9. Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo: Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đên năm 2020”; tuyên truyên những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phản ánh dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ Việt Nam; phê phán, lên án việc làm sai trái, âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp trên biển để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

10. Tiếp tục tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” nhằm khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội; "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” - lịch sử mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967- 2017); Thông tin nội bộ về chuyến thăm chính thức Cộng hòa In-đô-nê-xia và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

11. Tiếp tục tuyên truyền về công tác biên giới đất liền các tuyến Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia nhằm tạo được nhận thức sâu sắc và sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, nhất là nhiệm vụ vừa "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, vừa "Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

12. Tuyên truyền kết quả triến khai thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và thành phố; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

13. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên cán bộ, đàng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng" lần 2 năm 2017; Tuyên truyền thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Chi thị số 32-CT/TU, ngày 27/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

14. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cách nhận biết thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa các chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Năm an toàn giao thông 2017: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

15. Tuyên truyền chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến bất thường của thời tiết; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm chuyển mùa; công tác bảo vệ môi trường; cảnh báo tình trạng đuối nước trong mùa hè...

16. Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội 8 tháng đầu năm 2017 gắn với tuyên truyền thực hiện chương trình phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân; chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân trong thực hiện cuộc vận động.

17. Tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí, thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

18. Tuyên truyền về “Pháp Luân công” để giúp cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và nhận diện đúng bản chất của Pháp Luân công, những hoạt động lợi dụng Pháp Luân công để lôi kéo, tụ tập đông người, tuyên truyền chống đối Đảng, Nhà nước của các đối tượng trong và ngoài tỉnh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương

* Ban Tuyên giáo sao gửi đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-17/11/2017); Đề cương tuyên truyền 40 năm quan hệ Việt Nam và Liên Hợp Quốc; Tài Liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm chính thức Cộng hòa In-Đô-Nê-Xi-A và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Mi-An-Ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tài liệu về “Pháp Luân công” đề nghị các đơn vị trong khối tuyên truyền, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền tháng 10/2017, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                

- Thường trực Thành ủy (b/c)

- Các TCCS Đảng (t/h)                           

- Các đơn vị trong khối tuyên truyền (t/h)

- Mặt trận và các đoàn thể TP (t/h)

- Lưu               

 

K/T TRƯỞNG BAN

 PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Tập