Tổ chức bộ máy 
Gồm 5 cơ quan tham mưu:
- Ban Tổ chức.
- Ban Tuyên giáo.
- Ban Dân vận.
- Ủy ban kiểm tra.
- Văn phòng.