Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
                Nội dung kế hoạch