Kế hoạch Thực hiện các Đề án Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên 
                Nội dung kế hoạch