Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tổ chức tuyển chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình “Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” 

(Theo http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/10027/thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-tham-gia-to-chuc-tuyen-chon-truc-tiep-to-chuc--ca-nhan-chu-tri-nhiem-vu-khcn-thuc-hien-chuong-trinh-%E2%80%9Cphat-trien-mot-so-nganh-cong-nghiep-cong-nghe-cao%E2%80%9D.aspx)

Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục dự án tham gia “Chương trình Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình “Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” (Danh mục dự án kèm theo).

2. Việc tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 Quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) như sau:

3.1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án (theo mẫu);

3.2. Thuyết minh dự án (theo mẫu);

3.3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký (theo mẫu);

3.4. Lý lịch khoa học của các nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứ chính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu);

3.5. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài);

3.6. Văn bản xác nhận của đơn vị đăng ký phối hợp thực hiện (theo mẫu) nếu có;

3.7. Văn bản cam kết hoặc/và văn bản chứng minh dự án đáp ứng các tiêu chí dự án công nghệ cao quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

3.8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ;

3.9. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ là dự án trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và xác nhận của tổ chức tài chính, tín dụng đối với các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện Dự án);

Các mẫu của hồ sơ quy định tại Điều 12 Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 Quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: Tên dự án; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện; Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Số lượng hồ sơ:

01 bản gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 11 bản sao đóng thành từng tập, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 6909:2001). Kèm theo đó là 01 bản điện tử các tài liệu của bộ hồ sơ gốc ghi trên đĩa quang theo định dạng Microsoft Word (.doc hoặc .docx).

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

17 giờ 00 ngày 23 tháng 6 năm 2017.

Nơi nhận Hồ sơ:

Vụ Khoa học và Công nghệ

Phòng 438 tòa nhà A - Trụ sở Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Vụ Khoa học và Công nghệ ( Điện thoại: 04.22202306).

Vụ Khoa học và Công nghệ