Công bố quy hoạch C1 C2 K3 Lộc Tiến 
            Quyết định
            Pa nô