Ngày 06/05/2016 UBND TP ban hành quyết định số 02/QĐ-BTC về việc ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2016 
             Mời xem văn bản