Ngày 03/08/2016 UBND Tp ban hành văn bản số 1360/UBND v/v Khẩn trương tổ chức thực hiện Hội thi sáng tạo kỷ thuật theo kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/04/2016 của UBND TP