Quyết định 4149/QĐ-UBND v/v Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 (Hỗ trợ dịch tả Châu Phi) 
                 Nội dung quyết định