4502/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 
        Nội dung