Quyết định 2947/QĐ-UBND ngày 20/09 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 
            Nội dung