Khen thưởng 2016-2017-2018-2019-2020 


Phát động phong trào thi đua yêu nước 2020: Xem chi tiết văn bản tại đây

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020
:Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ Khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019:Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ Khen thưởng Lao động tiên tiến 2019:Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ Công nhận xã văn hóa Lộc Lâm 2019:
Xem chi tiết văn bản tại đây

TB công nhận cơ quan văn hóa 2019:
Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ khen thưởng học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh 2019:
Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ khen thưởng Cải cách hành chính 2019: Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ khen thưởng Hội thao nghiệp vụ phòng cháy 2019:
Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ khen thưởng Nông dân thi đua sản xuất 2019:
Xem chi tiết văn bản tại đây 

QĐ khen thưởng xã phù hợp trẻ em 2019:
Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ khen thưởng đột xuất xã Lộc Ngãi 2019:
Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ khen thưởng thành lập xã Lộc Đức (1979-2019):
Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ tặng giấy khen hoàn thành nhiệm vụ 2018:
Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ Khen thưởng Lao động tiên tiến 2018: Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ Khen thưởng Lao động tiên tiến 2017: Xem chi tiết văn bản tại đây

QĐ Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2017: Xem chi tiết văn bản tại đây

Danh sách khen thưởng phong trào thi đua yêu nước cấp huyện năm 2016

Danh sách chiến sĩ thi đua năm 2016

 Các tin khác