Trung tâm Công báo - Tin học 

TRUNG TÂM CÔNG BÁO - TIN HỌC

 

1. Ông Trần Trọng Nghĩa – Giám đốc

            Điện thoại: (0263) 3531830; Di động: 0919.289.778

            Email: nghiatt@lamdong.gov.vn

2.  Ông Tạ Xuân Dũng – Phó Giám đốc

            Di động: 0977.856.664

            Email: dungtx@lamdong.gov.vn

3. Ông Lê Duy Long – Chuyên viên Tin học

            Điện thoại: (0263) 3531830; Di động: 0902.763.434 - 3900800

            Email: longduy@lamdong.gov.vn

4. Ông Nguyễn Gia Phước – Chuyên viên Tin học

            Điện thoại: (0263) 3531830; Di động: 0918.696.852

            Email: phuocng@lamdong.gov.vn

5. Bà Võ Thanh Phúc Đức - Chuyên viên Tin học

            Điện thoại: (0263) 3531830; Di động: 0932.553.389

            Email: ducvtp@lamdong.gov.vn

6.  Ông Lê Thành Chung – Chuyên viên Biên tập công báo

            Di động: 0908.077.739

            Email: chunglt@lamdong.gov.vn

7. Bà Phạm Xuân Anh Đào – Chuyên viên Biên tập công báo

            Di động: 0908.831.518

            Email: daopxa@lamdong.gov.vn

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Kế toán

            Di động: 01675.585.770

            Email: loannthcb@lamdong.gov.vn