Công đoàn 

CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

Chủ tịch

Đoàn Vinh Quang

0913.743.630

      3909.109

quangdv@lamdong.gov.vn

 2

 Phó chủ tịch

 Đinh Thanh Thành

0918.722.034

thanhdt@lamdong.gov.vn

3

 Ủy viên

Nguyễn Thị Duy Thanh

0918.438.666

 duythanh@lamdong.gov.vn

Vũ Đình Cường

0888.054.456

cuongvd@lamdong.gov.vn

Chế Vũ Vũ

0918.248.626

vucv@lamdong.gov.vn

Phạm Xuân Anh Đào

0908.831.518

 daopxa@lamdong.gov.vn

Phạm Ngọc Đức

 0917.228.554

 ducpn@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Huệ

0947.462.979

huent@lamdong.gov.vn

Nguyễn Đức Hân

0917.313.464

hannd@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Minh Hải

 

 

BAN NỮ CÔNG

1

Trưởng ban

Nguyễn Thị Duy Thanh

0918.438.666

 duythanh@lamdong.gov.vn

2

Phó ban

Lê Thị Tuyết

0984.264.048

 3

 Phó ban

 Vũ Thị Minh Hải