Ban Tiếp Công dân 


BAN TIẾP CÔNG DÂN
 
Điện thoại: (0263)3833403 - Email: tiepdan@lamdong.gov.vn

 

1. Ông Khổng Minh Nghiệp - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng ban

            Điện thoại: (0263)3833403; Di động: 0903.742.432

            Email: nghiepkm@lamdong.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Thảo – Phó ban

            Điện thoại: (0263)3833403; Di động: 01686.150.151

            Email: thaont@lamdong.gov.vn

3. Ông Nguyễn Quang Hiệp – Chuyên viên

            Điện thoại: (0263)3833403; Di động: 0974.172.198

            Email: hiepnq@lamdong.gov.vn

4. Bà Nguyễn Thị Huệ – Chuyên viên

            Điện thoại: (0263)3833403; Di động: 0947.462.979

            Email: huent@lamdong.gov.vn

5. Bà Hoàng Thị Huyền – Chuyên viên

            Điện thoại: (0263)3833403; Di động:

            Email: huyenht@lamdong.gov.vn

6. Bà Quách Thị Thu Hằng – Chuyên viên

            Điện thoại: (0263)3833403; Di động: 0976. 105. 339

            Email: hangqtt@lamdong.gov.vn