Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019 
Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng