Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019 
Thông báo số 259/TB-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng