Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 
Thông báo số 32/TB-UBND ngày 18/2/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng