HĐND - UBND Phường 3 

HĐND - UBND PHƯỜNG 3 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 10 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822002.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong3@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 38 CBCC.

Danh sách lãnhd đạo HĐND - UBND phường 3:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Trần Anh Tuấn

Bí thư Đảng ủy

- Chủ tịch HĐND

3832702

2.

Lê Tự Lâm

Phó Bí thư Đảng ủy

- Phó Chủ tịch HĐND

3832702

3.

Nguyễn Văn Hòa

Đảng ủy viên

- Chủ tịch UBND

3832702

4.       

Lê Vinh Nam

Đảng ủy viên

- Phó Chủ tịch

3832702

5.

Nguyễn Thị Như Linh

Đảng ủy viên

- Phó Chủ tịch

3832702