HĐND - UBND Phường 1 

HĐND - UBND PHƯỜNG 1 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  10B Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 1 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633 822001.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong1@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 29

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Hoàng Công Khiêm

Bí thư

3825275

2.       

Đoàn Thị Thu Hà

Phó bí thư

 Chủ tịch HĐND

3825275

3.       

Nguyễn Xuân Lập

 

Phó chủ tịch HĐND

3822001

4.       

Trương Văn Hùng

Chủ tịch UBND

3511399

5.       

Phạm Trung Hà

 

Phó chủ tịch UBND

3822001

6.       

Lê Anh Dũng

 

Phó chủ tịch UBND

3822001