HĐND - UBND Phường 9 

UBND PHƯỜNG 9

Địa chỉ: 09 Quang Trung - Phường 9 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822005.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong9@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 41 CBCC.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Võ Hồng Sơn

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3822015

2.       

Chu Thị Hồng Hà

 

Phó Chủ tịch HĐND

3822005

3.       

Trần Thùy Dương

 

Chủ tịch UBND

3810207

4.       

Nguyễn Nam Thắng

 

Phó Chủ tịch UBND

3822005

5.       

Nguyễn Ngọc Ánh

 

Phó Chủ tịch UBND

3810208