HĐND - UBND Phường 8 

HĐND - UBND PHƯỜNG 8 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 28 đường Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822152.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong8@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 31 CBCC.

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

1.       

Nguyễn Thanh Phong

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2.       

Lê Đức Trí

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3.       

Võ Hoàng Dũng

Phó Chủ tịch HĐND

4.

Phạm Đình Long

 

Chủ tịch UBND

5.       

Phạm Tuấn Anh

Phó Chủ tịch UBND

6.