HĐND - UBND Phường 7 

HĐND - UBND PHƯỜNG 7 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 7 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822004.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong7@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 37 CBCC.

Danh sách lãnhd đạo HĐND - UBND phường 7:

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

Điện thoại

01

Lê Minh Huy

Bí thư

Chủ tịch UBND

0633.571402

02

Phạm Ngọc Linh

Phó Bí thư

Chủ tịch HĐND

0633.571402

03

Nguyễn Quang Trí

Phó Chủ tịch HĐND

0633.822004

04

Hồ Công Định

Phó Chủ tịch UBND

0633.822004

05

Hoàng Thái Nguyên

 

Phó Chủ tịch UBND

0633.822004

06

 

0633.822004