HĐND - UBND Phường 6 

HĐND - UBND PHƯỜNG 6 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  29 Thi Sách - Phường 6 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822458.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong6@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 41 CBCC.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Bí thư Đảng ủy

3816158

2.       

Dương Văn Bình

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3816158

3.       

Vũ Thành Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

3822458

4.       

Nguyễn Văn Thắng

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

3822458

5.

Lê Văn Nguyễn Vũ

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

 

6.       

Đỗ Đức Toàn

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch MTTQVN

3818219