Trung tâm QLĐT & KT Công trình Thủy lợi 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & KHAI THÁC 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Số 29 đường 3/4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 827570.

Địa chỉ thư công vụ: bqlktcttldalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 22

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Võ Văn Nhựt

 

Phó Giám đốc

 3827570