Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

 

Địa chỉ:  Số 28 đường Phan Như Thạch - Phường 1 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 822331

Địa chỉ thư công vụ: dalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 12

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Lê Duy Hòa

Bí thư

Giám đốc

3822331

2.       

Hồ Hữu Tường

 

Phó Giám đốc

3822331

3.

Chế Thị Bạch Yến

 

Phó Giám đốc

3822331