Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa chỉ: số 29 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 531428.

Địa chỉ thư công vụ: ttptqddalat@lamdong.gov.vn

Danh sách lãnh đạo Trung tâm:

STT

Họ và Tên

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1

Bùi Bá Tần

Giám đốc

3531428

2

Huyết Hùng Tiến

Phó Giám đốc

3700680