Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình 

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633 824315 - 02633 533236

Địa chỉ thư công vụ: ttdskhhgddalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 5 CBVC trung tâm, 16 CB chuyên trách tại 16 phường, xã

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Thiều Thị Kim Liên

Bí thư

Giám đốc

3824315