Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Khu liên cơ số 02 đường Trần Nhân Tông, phường 8, thành phố Đà Lạt.

Điện thoại02633  822 386 fax: 842633 823070

Địa chỉ thư công vụ: ubnddalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 28

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1

Tôn Thiện San

Phó Bí thư Thành ủy

Chủ tịch UBND

3822 073

2

Võ Ngọc Trình

Thành ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

3824 142

3

Nguyễn Văn Sơn

Thành ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

3835 294

4

Trần Thị Vũ Loan

Thành ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

3822 600

5

Nguyễn Đức Dũng

Thành ủy viên

Chánh Văn phòng HĐND - UBND

3821 921

6

Nguyễn Thành Lợi

Đảng viên

Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND

3822 196

7

Lê Thị Hương Lan

Đảng viên

Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND

3822 196

8

Nguyễn Trọng Mơ

Đảng viên

Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND

3822 196