Phòng Văn hóa Thông tin 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại/fax: 02633 822342/823071.

Địa chỉ thư công vụ: vhttdalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 10 CBCC.

Vị trí - Chức năng:

-  Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Lạt, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: Văn hóa; Gia đình; Thể dục, Thể thao; Du lịch; Báo chí; Xuất bản; Bưu chính và Chuyển phát; Viễn thông và Internet; Công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng thông tin; Phát thanh và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, Thể thao, Du lịch Thông tin Truyền thông trên địa bàn thành phố.

- Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Đà Lạt, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin -Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.
Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:


STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.

Lê Anh Kiệt

Thành ủy viên

Trưởng phòng

3823 071

2.       

Võ Đại Hải

Đảng viên

Phó trưởng phòng

3822 342

3.       

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đảng viên

Phó trưởng phòng

 3822 342