Phòng Tư pháp 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 824052.

Địa chỉ thư công vụ: tpdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 07 CBCC.

Vị trí - Chức năng:

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: công tác xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hướng dẫn hoạt động hòa giải ở cơ sở; thực hiện nhiệm vụ bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính tại địa phương; công tác kiểm soát thủ tục hành chính… và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:


STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Trương Xuân Thường

Đảng viên

Phó Trưởng phòng phụ trách

02633 824052