Phòng Tài nguyên - Môi trường 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Khu liên cơ số 02 đường Trần Nhân Tông, phường 8, thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 837 980 fax: +842633 822 512.

Địa chỉ thư công vụ: tnmtdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 24.

Vị trí - Chức năng:

Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Trần Ngọc Duy Quang

Bí thư Chi bộ

Trưởng phòng

3546484

2.       

Nguyễn Đức Trung

 Đảng viên

Phó Trưởng phòng

3532216

3.

Nguyễn Văn Bình

 Đảng viên

Phó Trưởng phòng

3532216