Phòng Nội vụ 

PHÒNG NỘI VỤ - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  số 02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633813500 fax: 02633813014

Địa chỉ thư công vụ: nvdalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 16.

Vị trí - Chức năng:

Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:


STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.  

Trần Đức Nam

Trưởng phòng

3813500

2.  

Hồ Thị Bích Vân

Phó Trưởng phòng

3.  

Nguyễn Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

4.  

Nguyễn Nhật Huy

Phó Trưởng phòng