Phòng Lao động TB&XH 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 922197, 3828021 fax: (+84) 2633 577717.

Địa chỉ thư công vụ: ldtbxhdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 12 CBCC.

Vị trí - Chức năng:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND thành phố Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của Pháp luật.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:


STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.  

Lê Ngọc Lộc

Trưởng phòng

3822197

2.  

Trần Anh Quốc

Phó Trưởng phòng

3.  

Lê Hoàng

Phó Trưởng phòng