Ban Quản lý rừng Lâm Viên 

BAN QUẢN LÝ RỪNG LÂM VIÊN

Địa chỉ: số 29 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822 257.

Địa chỉ thư công vụ: bqlrlvdalat@lamdong.gov.vn

Danh sách lãnh đạo Ban quản lý Rừng:

STT

Họ và Tên

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Qúy

Trưởng ban

3822 257

2

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

3

Lê Xuân Hanh

Phó Trưởng ban