UB MTTQVN thành phố 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 29 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại0263 3822370 fax: 063 3822370.

Địa chỉ thư công vụ: ubmttqvndalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 10.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ

Điện thoại

1.       

Nguyễn Quang Hải

UVBTV Thành ủy Đà Lạt

Chủ tịch

3820790

2.       

Hồ Vũ Phong

Phó Chủ tịch

3820790

3.       

Phạm Thị Hoa

Phó Chủ tịch

3820790