Liên đoàn Lao động thành phố 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 29 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 0263 3822088.

Địa chỉ thư công vụ: ldlddalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 05.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Hồ Minh Châu

Thành ủy viên

Chủ tịch

3822088

2.       

Từ Hồng Hải

Đảng viên

Phó Chủ tịch

3822088

3.