Văn phòng Thành ủy Đà Lạt

(ĐCSVN) – Ngày 6/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bước sang ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng.
chức năng nhiệm vụ Văn phòng Thành ủy Đà Lạt
Trang sau >>