Ủy ban Kiểm tra 

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 31 Đinh Tiên Hoàng - Phường 2 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 825181.

Địa chỉ thư công vụ: ubkttudalat@lamdong.gov.vn

1.       

Đ/c Ngô Thị Mỹ Lợi

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

2.       

Đ/c Hoàng Bá Nguyên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

3.

Đ/c Đinh Thị Hồng Quyên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy