Ban Dân vận 

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 31 Đinh Tiên Hoàng - Phường 2 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 827920.

Địa chỉ thư công vụ: bdvdalat@lamdong.gov.vn

1.       

Đ/c Đào Văn Nguyên

Trưởng ban Dân vận Thành ủy

2.       

Đ/c Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy

3.