Thành đội 

THÀNH ĐỘI ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong - Phường 4 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822421.

Địa chỉ thư công vụ: bchqsdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 37 CBCC.

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

1.       

Vi Thanh Minh

UVBTV Thành ủy

Chỉ Huy trưởng

2.       

Nguyễn Thanh Quảng

 

Chính trị viên

3.       

Đoàn Xuân Nguyên

Đảng viên

Phó chỉ Huy trưởng - Tham mưu trưởng

4.       

Phạm Thành Long

Đảng viên

Phó chỉ Huy trưởng Động viên

5.       

Phạm Công Khánh

Đảng viên

Chính trị viên phó